گیج بودن که شاخ و دم ندارد! وقتی استاد مورد علاقه ات را میبینی، آن هم استادی که وقتی میبینی اش چشمانت قلبی میشود (اینطوری ♥_____♥)، اما یادت میرود که سلام بگویی و ذوق کنی از اینکه او را دیده ای یعنی گیجی عزیز من! تازه، باید نگران خودت بشوی که در 23 سالگی این همه ذهن مشغولی داری و فقط مثل مرده ی متحرک توان راه رفتن داری!!