ریختن موها هم می‌تواند درس زندگی باشد؛ که همه رفتنی‌اند و نباید دل بست.