بعضی‌ها که "نه" بشنوند خیلی منطقی راهشان را می‌گیرند و می‌روند. عده‌ای پاپیچ می‌شوند و دست از سرت برنمی‌دارند. بعضی‌ها می‌گویند حالا که مال من(!) نیستی نباید مال دیگران هم باشی و اسید می‌پاشند. عده‌ای دیگر هم فحش می‌دهند و به خیال خودشان تحقیرت می‌کنند، حتی در کامنت خصوصی.پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ دل نبندید