نگاه دخترخاله رفت به سمت گوشواره‌های اسکلتی‌ام که از گردن به پایینش حرکت می‌کند. "نه!! تو کلن نمی‌تونی چیزای معمولی رو دوست داشته باشی!!" و با هم خندیدیم.