نمی‌دانم خودم را گول می‌زنم که فراموشت می‌کنم یا از روی عادت مثل معتادها فقط تفریحی(!)وار به تو فکر می‌کنم. نمی‌دانم.پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ گوشواره