اون لحظه که بیدار میشی فکرات بهش هست ولی خودش نه، رون‌هات رو فشار به هم می‌دی. دقیقن همون لحظه.