دومین شکست عشقی ام زمانی بود که در باشگاه فهمیدم عدد 10 روی وزنه های دستگاه به پوند است، نه کیلوگرم!!! (چون دستگاه ها خارجی هستند). آن لحظه دچار شوک بزرگی شدم و تمام تصویری که از خودم داشتم خراب شد!! 10 پوند حتی معادل 5 کیلوگرم هم نیست، میشود حدود 4 کیلو و نیم!! آن روز فهمیدم بنده پرس پشت پای خوابیده را 50 کیلو نمیزنم، بلکه میشود حدود 22 کیلو و نیم!! تمام رویاهایم در هم شکست!! و هنوز صدای مربی در گوشم هست که با خنده گفت: "چی فکر کردی با خودت!!"


پ.ن: هرچقدر تلاش کردم اولین شکست عشقی ام را به یاد نیاوردم که چه بود!