یکم حرفم نمیاد وگرنه 16تا موضوع توی "یادآوری امور شخصی" دارم برا نوشتن.

چند روز گذشته خیلی خیلی کم صحبت کردم، در حد چند کلمه. احساس می‌کنم تارهای صوتیم توانایی‌شون رو از دست دادن. صدا کم میارم هی!

احتیاج دارم با یکی همخونه شم تا زندگی کنم نه گشادی.