بعضی آدم‌ها را جان‌به‌جانشان هم که کنید درنهایت انگار فقط آمده‌اند که روزت را خراب کنند!