می‌گویند «کونِ گشاد مایه‌‌ی نشاط!» اما نه تنها هیچ‌گونه نشاطی به من نرسید بلکه کوله‌باری از افسرده بودن را هم برایم به همراه داشت! یک جای کار می‌لنگد!؟ یا اشکال از ضرب‌المثل است یا بنده باید از باسنم عذرخواهی کنم بابت این تهمت ناروا و به بیل زدنِ درون ذهنم ادامه دهم و فکر دیگری به حال خود و زندگی کنم!