زندگی عجیب است! یک روز صبح بیدار می‌شوی و می‌بینی که همه‌ معادلات زندگی‌ات ریخته به هم و اولویت‌ها و دغدغه‌هایت عوض شده و حتی در خیالت چنین روزی را نمی‌دیدی!