دیرکت اینستا جهنم بود. طی دو هفته‌ی اخیر به این جهنم عادت کردم.