گاهی غمگین می‌شوم که خال روی لُپم که نزدیک لبم هست بین جوش‌هایم گم شده و به چشم نمی‌آید.