در زندگی همیشه می‌توانیم تصمیم بگیریم که چطور آدمی باشیم. می‌توانیم آن آقای دوچرخه‌سواری باشیم که آرام رکاب می‌زد و با دیدن من بر روی دوچرخه لبخند زد و با دستش برایم لایک فرستاد. یا می‌توانیم آن مردهایی باشیم که که وقتی با دوچرخه از کنارشان رد می‌شوم به تمسخر از کناردستی‌شان می‌پرسند «این الان دختره یا پسر؟!!»