شاید روزی، جایی بخوانند که دختری کنج اتاقش در سکوت اشک می‌ریخت، چون ورزش را با خواسته ی خودش کنار گذاشت. چون دیگر از ورزش کردن لذت نمی‌برد. چون انگار به انتهای جاده‌ی سیاه رسیده بود.