دلیل این احساسات متناقض در آن واحد را درک نمی‌کنم!!! دلیل این که چرا منطق و احساسم در آن واحد فعال هستند و به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسم!!


پ.ن: !?Could you stop being such a baby