این روزا حس گوهی دارم ): به شدت دلم میخواد حرفام رو بقیه بشنون ):

|: