تحمل آدم‌های مزخرف و زبان‌نفهم و این دنیای مسخره روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. به گمانم هورمون‌هایم ریخته بهم. بی‌دلیل حالم از همه‌چیز و همه‌کس بهم می‌خورد. حس می‌کنم بمب ساعتی هستم. هر اشتباه کوچکی از جانب آدم‌ها ممکن است مرا منفجر کند.