خسته می‌شوم از خودم و زندگی وقتی که می‌بینم خلق و خویم شبیه والدینم شده. غمگین می‌شوم.