مثل آدم‌های سیگاری روزی چندبار عود روشن می‌کنم. تنهایی‌ام را کوچک‌تر جلوه می‌دهد.