چند متری جلوتر از من ایستاده بودند. در دستش تسبیح داشت. یخم شد و گونه‌ی دخترک را بوسید. دخترک هم گونه‌ی پدرش را. خداحافظی کردند و دخترک با مقنعه‌ی سفید به سمت درب مدرسه رفت.