وقتی که برمی‌گردم خانه، سکوتِ اتاق گوشم را اذیت می‌کند.