اگر دقیقه نودی نبودم و کار امروزم را به فردا موکول نمی‌کردم زندگی قابل تحمل‌تر می‌بود.