تنهایی زندگی کردن آنقدرها هم جذاب نیست. آیا مثلن وقتی که برهنه‌ای و پیشبند بسته‌ای و درحال شستن ظرف‌هایی نباید کسی باشد تا از تو عکس بگیرد؟؟


پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ از مجموعه سوال‌های بی‌پایانِ زندگی