می‌شد که در این جغرافیا متولد نشویم و زندگی بهتری داشته باشیم. حتی می‌شد که خیلی خوش‌شانس باشیم و اصلن متولد نشویم. اما خب نشد!! ما تا پایانِ عمر تاوانِ متولد شدنمان را پس می‌دهیم.