کاش بشکند قفل این قفس. کاش بتوان پرواز را تجربه کرد. این زنجیرها بال‌هایم را خونین کرده‌اند.