اینکه خودت هزاران بار شکسته باشی و قصد ترمیمِ دیگری را داشته باشی، بیشتر از اینکه سخاوتمندانه باشد احمقانه است!!