از یک جایی به بعد دردهایت تکراری می‌شوند. تکراری که شدند تو هم ساکت می‌شوی.


پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ طفلکی