چقدر دلم حرف زدن با تو را می‌خواهد و چقدر نمی‌توانم! چقدر هی نمی‌شود!