از یک جایی به بعد ازدواج کردن آدم‌هایی که می‌شناسی ترسناک می‌شود. وقتی برای کار و تحصیل به شهر و استان دیگری می‌روند حتی همین رفتن هم ترسناک است. مهاجرتشان به کشوری دیگر که جای خود دارد. ترسناک‌ هستند چون تنهایی‌ات را بزرگتر جلوه می‌دهند...