پس از کشمکش‌های فراوان با ذهنم:
خب که چی؟؟!
اینم سوال خوبی بود که پرسیدی!