چقدر با «من دخترشون هستم» غریبه‌ام.


پ.ن: دومین. قبلی؛ من و خودم و ذهنم