از دیگر شغل‌های آزاردهنده‌ی دنیا -البته اگر شغلی باشد که مایه‌ی آزار نباشد!- می‌توان به مشاورهای پوست و زیباییِ داروخانه‌ها اشاره کرد که با یک سیاهی درونِ ذهنت از در وارد می‌شوی، تو از درون فریاد می‌کشی و دنبال راهی برای شکستن میله‌های این شکنجه‌گاه هستی تا خودت و آرزوهایت را نجات بدهی اما آن‌ها درباره‌ی جوش‌ها و دانه‌هایِ نیمه‌جانِ سرخ‌رنگِ روی صورتت صحبت می‌کنند و می‌خواهند متقاعدت کنند که محلول ضدجوش بخری! محض رضای فاک هم که شده مرا رها کنید!! جهانِ من در سراشیبی‌ست...