دلم می‌خواهد جنازه‌ام را بردارم و ببرم در جایی دور و خلوت دفن کنم؛ جایی که دیگر از حرف‌های آدم‌ها ناراحت و عصبانی نمی‌شوم و به آرامش می‌رسم.