لذتی در پوشیدنِ تیشرت گشاد هست که در انجام هیچ کارِ دیگری در دنیا پیدا نمی‌شود.