وقتی عمه را دیدم که در 57 سالگی هنوز جوش می‌زند فهمیدم که متاسفانه من هم قرار است تا وقتی که به این زندگی نکبت‌بار ادامه می‌دهم این برجستگی‌های قرمزِ چرکین را تحمل کنم و هی هربار بی‌دلیل و بادلیل از ریخت و قیافه بیفتم.