آسمان تقریبا تاریک شده بود. هوا خنک بود و ابری. باد خنک می‌وزید. هنس‌فری توی گوشم بود و برایش ویدیو مسیج ضبط می‌کردم. ترافیک بود، ولی آدم های توی تاکسی بوی خوبی می‌دادند.