هر بار که جواب تلفن مادر را نمی‌دهم یا پشت‌تلفن و در خانه به پدرم بی‌توجهی می‌کنم، چیزی در قلبم ترک می‌خورَد. بعد صدایی می‌شنوم؛ صدای آن روی خبیثم که می‌گوید «لیاقتشون همینه. می‌تونستن بهتر باشن باهات»