چهارشنبه‌ها به‌اندازه‌ی تک‌تک خال‌هایش دوست‌داشتنی هستند.