باید می‌شد که از بوی گردن تو عطری ساخت تا خستگی‌ها را به‌در کرد.