مردم همیشه طرفدار آن‌هایی هستند که «شوخی» می‌کنند -من می‌نویسم «شوخی می‌کنند»، شما بخوانید «توهین می‌کنند»- حتی همیشه طرفدار آدم‌هایی هستند که هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند. انگشت اتهام همیشه سمت امثال من بوده که چرا ناراحت می‌شویم!؟ همیشه ما مقصر هستیم که چرا به دل می‌گیریم!؟ همیشه به ما گفتند که سخت نگیریم، حتی وقتی دنبال حق خودمان بودیم. اما از ما منطقی‌های طفلکی کسی نبوده که به آن‌ها بگوید اینقدر نرم نگیر! من از طرف همه‌ی همه‌ی منطقی ها پیغامی برای آن‌ها دارم؛ بد نیست که کمی آدم باشید! شعور هم آرزوست!!


پ.ن: دومین. قبلی؛ «می‌خواهم آن شکلی بشوم!!»