گاهی آدم عقلش را از دست می‌دهد و پس از اینکه دهانش سوخت، به جای بیرون انداختن فلفل سبز از دهانش، آن را قورت می‌دهد که تا انتهای دستگاه گوارشش بسوزد و صورتش سرخ شود.


پ.ن: دومین.
- ببینم قبلی رو؟
اینجا؛ هنوز اسمی برای این موجود انتخاب نشده است