به نظرم باید برویم و گوشه‌ی خلوتی از دنیا را پیدا کنیم. تعدادی نوزاد هم با خودمان ببریم. شهری جدید برپا کنیم و هی در گوش کودکانش بخوانیم که «مردها باید خودشون رو بپوشونن چون زن‌ها تحریک می‌شن» و ببینیم که در سالیان طولانی چه تغییری در جامعه ایجاد می‌شود. سپس مشاهدات خود را یادداشت کنیم. نفسی عمیق بکشیم و چشمان خود را باز کنیم و افسوس بخوریم؛ حیف که این کار انسانی نیست.