کتاب‌هایم تازه هستند و می‌شود که از عطر ورق‌هایشان مست شد. آدم وسوسه می‌شود که زندگی را بریزد دور و تمام روز بنشیند پای حرف‌هایشان.