اینجا

گرد و غبار زیادی نشسته

روی خاطرات

روی احساسات

روی واژه‌هایی که دیگر وجود ندارند

روی خیالپرداز نادان.